Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :403                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği ile Datça Belediyesi Tüzel Kişiliği adlarına hisseli olarak tescilli olan Reşadiye Mahallesi 547 ada 13 ve 15 parselerden; 547 ada 15 numaralı parselde Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına 133333 / 800000 hisse oranındaki 1.333,33 m² lik kısmın, Reşadiye Mahallesi 13 numaralı parselde Datça Belediyesi Tüzel Kişiliği hissesinden,   133333 / 743049 hisse oranındaki 1.333,33 m² lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26.maddesine göre takası (trampası) ile ilgili karar alınması hususunun görüşülmesi  

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 20/09/2016 tarihli ve 99506623-301.01/2576 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;