Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :411                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

         Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi 192 ada 82 parsel numaralı 2.611,27 m² yüz ölçümlü ‘1 Adet 3 Katlı Betonarme Bina ve Arsası’ nitelikli, taşınmazın 1 ve 2 bağımsız bölümlerinin T.C. Ziraat Bankası         A.Ş. lehine 1. Derece ipotek şerhi ile birlikte satın alınması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi gereğince görüşülmesi

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 11/10/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2715 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.