Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :42                  

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI

       e) İLİMİZ, FETHİYE İLÇESİ, KARAÇULHA MAHALLESİ, TAPUNUN 346 ADA, 9 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

      İmar ve Bayındırlık Komisyonun 30/01/2015 tarih ve bila sayılı raporu; 

            İlgi: 30/01/2015 tarihinde saat 11.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2015 tarih ve 36521862-310.01.02.01-48 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.01.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapunun 346 ada, 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği" konusu görüşüldü. 

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında; 

“İlgililerince 02.10.2014 tarih ve 20439 sayılı Başkanlığımıza kayıtlı dilekçe ve ekleriile İlimiz, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapunun 346 ada, 9 parsel numaralı 1066.45 m2 yüzölçümlü taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talep edilmiştir.

          Bahse konu alana ait dosyasındaki bilgiler doğrultusunda yapılan incelemeye göre;  1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak “Kentsel Yerleşik Alan”da kaldığı anlaşılmıştır.

          346 ada, 9 parsel ve komşu parsellerine ilişkin planlama süreci değerlendirildiğinde, 07.01.2006 tarihinde onaylanmış olan  imar planına göre “Ticaret Alanı” kullanımında kaldığı, Bitişik Nizam ve 3 kat bina yüksekliğinde, parselin ön cephesinde yer alan çevre yolundan çekme mesafesi 25 m., yan ve arka bahçe mesafesi 5 m. olacak şekilde yapılanma koşulları belirlenmiştir.

          Söz konusu taşınmaza komşu 346 ada 8 parselde, 27.04.2009 tarihinde onaylanan “Ticaret Alanı” kullanımından “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu” kullanımına yönelik imar planı  değişikliğine göre, Ayrık Nizam, 9.50 m bina yüksekliğinde, ön bahçe mesafesi 13 m., yan ve arka bahçe mesafesi 5 m. yapılanma koşulu olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

19.06.2013 tarih ve 1499 sayılı Mülga Karaçulha Belediye Başkanlığı'na parsel malikinin dilekçesi ile mevcutta Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu bulunan 346 ada 8 parsel ile söz konusu 346 ada 9 parsel arasında 12 m.'lik servis yolu ayrılmasına yönelik imar planı değişikliği talebi ile 346 ada 9 parsel batısında yer alan, Mülga Karaçulha Belediye Meclisinin 02/09/2013 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Fethiye Belediye Meclisinin 08.11.2013 tarih ve 96 sayılı kararı  ile de onaylanmış olan söz konusu imar planı değişikliği yürürlükteki imar planı olarak yer almaktadır.

           346 ada 9 numaralı parsel tarafından yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında  Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ile Ticaret Alanı arasındaki 12 metrelik servis yolunun yerinin  değiştirilmesi  ile  ilgili  plan  değişikliği  talebinde  bulunulmuştur. Yürürlükteki  imar  planında Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ile Ticaret Alanı arasındaki 12 metrelik servis yolu ayrılması sonucunda taşınmazın batısında yer alan 349 numaralı yapı adasının söz konusu taşınmazın tapu alanı kadar büyütülmesinin uygulama aşamasında oluşacak parselin DSİ sulama kanalı üzerinde kalacağı düşüncesi nedeniyle Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ve  Ticaret Alanı arasındaki 12 metrelik servis yolunun iptal edilerek yol genişliği değişmeksizin söz konusu taşınmazın batısından geçecek şekilde 27.04.2009 tarihinde onaylanan imar planındaki şekliyle düzenlenmesi talebi bulunmaktadır.

    Taşınmaz üzerinde yerinde yapılan inceleme ile söz konusu parselde herhangi bir yapının bulunmadığı tespit edilmiştir.

             Anılan plan değişikliği talebinin incelenmesi sonucunda;

  • Konuya ilişkin olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Ulaşım Dairesi Başkanlığı)’nın 03.12.2014 tarih ve 32658 sayılı yazısı ile “ Söz konusu 12 m’lik yolun bir kısmı DSİ kanalı üzerine gelmekte olduğundan taşıt yolunun daraltıldığı, bu bağlamda plan değişikliği talebinin daire başkanlıklarınca uygun olmadığı” görüşünün  olduğu,
  • 1/5000 ölçekli Öneri Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanacak olan Uygulama İmar Planı değişikliği aşamasında TSE Standartları kapsamında taşınmazın komşu parseli olan 346 ada 8 parseldeki Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ile arasında bırakılması gereken yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi gerektiği,
  • Ayrıca, söz konusu plan değişikliği talebinin yürürlükteki imar planından önce 27.04.2009 tarihinde onaylanmış olan imar planını tekrar uygular nitelikte olduğu ve yerinde mevcut yol izinin bulunduğu hususları tespit edilmiştir.

Bu nedenle 1/5000 ölçekli Plan teklifi ile dört adet plan notu önerilmiş olup, bunlar;

  1. Plan değişikliği onama sınırları içerisinde imar uygulaması ve zemin etüdü yapılmadan proje onayı ruhsat vb. işlemler yapılamaz.
  2. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına değişikliğine göre hazırlanacak olan uygulama imar planı değişikliği aşamasında komşu parselde yer alan akaryakıt ve LPG satış istasyonu ile arasında bırakılması gereken yapı yaklaşma mesafesi TSE standartları kapsamında belirlenecektir,
  3. 12 metrelik yolun açılması aşamasında sulama kanalına yönelik her türlü tedbirin alınması gerekmektedir,
  4. Plan değişikliği onama sınırları içerisinde onaylı 1/5000 ölçekli Karaçulha Nazım İmar Planı hükümleri, onaylı 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı plan hükümleri ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler geçerlidir, şeklinde düzenlenmiştir.

 3 nolu plan notunun “Parsele yapı ruhsatı verilmesi aşamasında sulama kanalına yönelik parsel malikince her türlü tedbirin alınması, bu konuda DSİ ‘nin uygun görüşünün alınması gerekmektedir.” şeklinde yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.”

Denilmektedir. 

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan; “Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapunun 346 ada, 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği”3 nolu plan notunun “Parsele yapı ruhsatı verilmesi aşamasında sulama kanalına yönelik parsel malikince her türlü tedbirin alınması, bu konuda DSİ ‘nin uygun görüşünün alınması gerekmektedir.” Şeklinde plan notunun eklenmesi suretiyle Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Komisyonumuzca istemin Uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

           Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, tapunun 346 ada, 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Komisyon görüşü doğrultusunda, Komisyondan geldiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.