Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 42                                     

Karar Tarihi  : 13/02/2020                                


KONUSU:

    İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması” (TF0A5029) kapsamında, Bankanın Dünya Bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (Bileşen A)” projesi için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi


      Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2020 tarihli ve 79556812-105.04-716 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.