Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :422                             

Karar Tarihi  :10/12/2015               

KONUSU:

Gündem

05/12/2015 tarihinde gönderilen 22 maddelik ana gündeme 33 konunun ilave edilmesi ile;                          

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) Seydikemer İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehitlerimizin isimlerinin bazı sokaklara verilmesine dair Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/11/2015 tarihli ve 119 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi, b)Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 1844 ve 1845 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, c)Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 346 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, ç) Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, 196 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, d) Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 665 sayılı parselin “T1: Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi, e) Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 817 parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi, f) Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi, 2- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, a) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesinin onaylanması hususunun görüşülmesi, b) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, c) Fethiye ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, ç) Bodrum ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, d) Milas ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, e) Menteşe ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, f) Marmaris ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, g) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, ğ) Yatağan ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, h) Ortaca ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, ı) Dalaman ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, i) Köyceğiz ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, m) Marmaris Belediyesi’nin 28/10/2015 tarih ve

10636 sayılı yazısı ile gönderdiği 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve

Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, n) Ortaca ilçesi 2015 yılı bütçesi için Ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis kararının onaylanması hususunun görüşülmesi, 3- Akıllı bisiklet kredi kartı kullanım ücret tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 4- Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yatay ve dikey trafik işaretleme çalışmalarında kullanılmak maksadıyla 2 (iki) adet “Çift Kabin, Açık Kasa Kamyonet” ile genel hizmetlerde kullanılmak üzere 2 (iki) adet “Kapalı

Kasa Kamyonet’ in” Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi, 5-                  4688 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesinde görev yapan işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve ilgili sendika ile toplu sözleşme yapılması hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ e yetki verilmesinin görüşülmesi, 6- Organizasyon şemasının güncellenmesi hususunun görüşülmesi, 7- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet binek tipi aracın Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınması hususunun görüşülmesi, 8-                 

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait ilimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe Mahallesi, 3720 parsel numaralı 17,28 m2 yüzölçümlü Kargir Tuvalet nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Kavaklıdere Belediye Başkanlığına tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 9-6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait değerlendirilmeyen taşınmazlardan K. Kaplancık Köyü Tüzel Kişiliği’ne ait Yatağan İlçesi Kaf Kaplancık Mahallesi 129 parsel numaralı 7.300,00 m2 yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın Yatağan Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunun görüşülmesi, 10- Yatağan İlçesi, Kaf Kaplancık Mahallesi 1890 Parsel numaralı 4.547,21 m2 yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait ½ hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca

Yatağan Belediye Başkanlığı’na tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 11- Yatağan

İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 12 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve Servis

İstasyon     Alanı”      amaçlı     1/5000      ölçekli      Nazım     İmar     Planının      görüşülmesi,      12-                 

Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Badırga Mevkii, 138 ada, 11 parsele ilişkin “Akaryakıt+LPG ve

Servis İstasyon Alanı " amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi, 13-                 

İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 293 ada, 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti Sosyal

Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait 260,35 m2 olan taşınmaza ait “Resmi Kurum Alanı” amaçlı

1/5000          ölçekli         Nazım         İmar         Planı          Değişikliğinin          görüşülmesi,         14-                 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi, 15-                  İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Enerji Depolama Alanı”

amaçlı          1/5000          ölçekli          İlave          Nazım          İmar          Planının          görüşülmesi,                 

16- İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Trafo Alanı” amaçlı

1/1000          ölçekli          İlave          Uygulama          İmar          Planının          görüşülmesi,          17-                  

İlimiz Menteşe İlçesi Cedit Mahallesi, 1449 parselinde kayıtlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne tahsisli 9233,45 m2 yüzölçümlü taşınmaza ait “Resmi Kurum Alanı” amaçlı 1/1000

ölçekli            Uygulama            İmar            Planı            Değişikliğinin            görüşülmesi,            18-                 

Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 19- İlimiz Datça İlçesi, Cumalı Mahallesi, 157 ada, 46 parsel numaralı 2.005,72 m² yüzölçümlü Kargir İki Katlı Köy Konağı ve Avlusu nitelikli taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 301/2005 hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Datça Belediye Başkanlığı’na tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 20- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Aydın İli, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 3367 parsel numaralı 585,95m² yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devrinin yapılması hususunun görüşülmesi, 21- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park (yeşil) alanda kalan İlimiz, Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 582 ada, 331 ve 333 parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi, 22- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, 318 parsel numaralı, 2.010,00 m² yüzölçümlü ‘Kuyu ve Meydanı’ nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e, 75/d maddeleri kapsamında “Muhtarlık, Aile Sağlığı Merkezi, Kahvehane ve Toplu Merasimlerin yapılacağı bir bina” inşa edilerek kullanılmak üzere Milas Belediye Başkanlığı adına bedelsiz olarak on (10) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi,  23- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, 8 parsel numaralı taşınmazın Yatağan 2. Merhale Projesi, Girme Barajı 16 Ayar Vana Odası Yolu ve Göl Sahasında kalan 650.00 m²’lik taşınmazın tamamının 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Orman ve Su İşleri Bakanlığına devir işleminin yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi, 24- Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık

Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, 25- Dalaman

Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, 26- Menteşe Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, 27- Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, depolama alanı (lot) içerisinde oluşan depo gazından elektrik enerjisi elde etmek amacıyla Biyogaz Tesisi kurmak amacı ile projede biyogaz tesisi için uygun görülecek azami 2.000 m2 arazinin 10 yıl süreliğine yüklenici firmaya kiralanması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsis işlemi için uygun görüş ve izin alınması hususunun görüşülmesi, 28- Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, depolama alanı (lot) içerisinde oluşan depo gazından elektrik enerjisi elde etmek amacıyla Biyogaz Tesisi kurmak amacı ile projede biyogaz tesisi için uygun görülecek azami 2.000 m2 arazinin 10 yıl süreliğine yüklenici firmaya kiralanması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsis işlemi için uygun görüş ve izin alınması hususunun görüşülmesi, 29-  Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, tesise gelen belediye atıkları (evsel atıklar) içerisinden değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılacağı Ön İşlem Tesisi kurmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projede ön işlem tesisi için uygun görülecek azami 10.000 m2 arazinin 10 yıl süreliğine yüklenici firmaya kiralanması hususunun görüşülmesi, 30- Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, depolama alanı (lot) içerisinde oluşan depo gazından elektrik enerjisi elde etmek amacıyla Biyogaz Tesisi kurmak amacı ile projede biyogaz tesisi için uygun görülecek azami 2.000 m2 arazinin 10 yıl süreliğine yüklenici firmaya kiralanması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsis işlemi için uygun görüş ve izin alınması hususunun görüşülmesi, 31-                  Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi arazisi içerisinde, tesise gelen belediye atıkları (evsel atıklar) içerisinden değerlendirilebilir atıkların ayrıştırılacağı Ön İşlem Tesisi kurmak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projede ön işlem tesisi için uygun görülecek azami 10.000 m2 arazinin 10 yıl süreliğine yüklenici firmaya kiralanması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsis işlemi için uygun görüş ve izin alınması hususunun görüşülmesi, 32-  Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesi ve Mumcular Mahallesi’nde bulunan vahşi çöp sahaları ile Kavaklıdere ve Ula İlçelerinde bulunan vahşi çöp sahalarının kapatılmasına ilişkin rehabilitasyon işlemlerinin yapılması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince arazi kullanımının sağlanması için Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılması hususunun görüşülmesi, 33- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Düğerek Mahallesi ile Muğla – Denizli Karayolu’na bağlanan 17.00 m’lik 52 nolu yol güzergahı üzerinde  bulunan İlimiz Menteşe İlçesi Yaraş ve Düğerek Mahallelerini kapsayan taşınmazların; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi, 34- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesi 430 ada 28 parsel numaralı 10.295,26 m² yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazı “Açık Depolama Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten

itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi, 35- ilimiz, Menteşe ilçesi, Orta mahalle 62 ada 27 parselde kaynaklarda “Azize Meryem Kilisesi” olarak gösterilen kilisenin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 / a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi, 36- Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarında Yapılaşmalar Hakkında Yönergede ilçe belediyelerinin uygulamada tereddüt yaşadıkları konular hakkında yönergeye hüküm ve geçici madde eklenmesi hususunun görüşülmesi, 37- 6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma

Komisyonunca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen fakat mülga Ören Belediyesince 2008 yılında Erkan AVCI’ya satıldığı, Tapu devir işleminin yapılmadığı  anlaşılan

Milas İlçesi, Ören Mahallesi 246 ada 4 parsel numaralı ( Eski 2629 parsel) Arsa niteliğindeki

200,72 m² yüzölçümlü taşınmazın Erkan AVCI ’ya devredilmesi hususunun görüşülmesi, 38-                 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi 133 ada 1 parsel numaralı 14.770,52 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki “ Depo Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi, 39-  İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Eğitim

Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi, 40- İlimiz, Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi, Orman Deposu Mevkiinde yer alan, Ormandan tahsisli alanda “Lise Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi hususunun görüşülmesi, 41-İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi, 109 ada 3 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı ve Termal Turizm Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 42- İlimiz Dalaman İlçesi Kapukargın Mahallesi, 109 ada 3 parselde bulunan “Belediye Hizmet Alanı”nın “Belediye Hizmet Alanı ve Termal Turizm Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 43- İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii, 3 Pafta 22nolu Kadastro parselinde 38.220,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine “Güneş

Enerji Santrali” amaçlı  teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi, 44İlimiz Milas İlçesi Dörttepe Mahallesi 5838 parsel “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 45- İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Kamu Hizmet Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 46- İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 2106 parsel “Resmi Kurum Alanı (Bölge Trafik Müdürlüğü)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 47- İlimiz Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 Ada, 3 nolu toplam 42.018,08 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi, 48- İlimiz Dalaman İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 62 ada, 18 parselde Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan 8380,17 m2 yüzölçümlü taşınmazda ark ile şuyunun giderilmesi için otopark ve yeşil alan ayrılmasına ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 49- İlimiz

Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parseller “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 50- İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi, 873 ve 878 parseller “Ticaret-Turizm Alanı” ve “Park

Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 51-            İlimiz Milas İlçesi Avşar Mahallesi, Alimbey Kuyusu Mevkiinde tapunun 120 ada 55 ve 56 parsellerinde kayıtlı toplam 50.869,31 m² büyüklüğündeki özel mülkiyette bulunan taşınmazlar üzerinde hazırlanan "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (490 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi, 52- İlimiz Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 417 ada 21 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 53- Yatağan Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, 54- İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, yapı çatıları ile ilgili plan hükümlerine yönelik Milas Belediye Meclisinin 06.11.2015 gün ve 270 sayılı kararının görüşülmesi, 55-  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi, a) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, b) Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, c) Dalaman Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, ç) Menteşe Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, d) Yatağan Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi, 55 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.