Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 427                             

Karar Tarihi   : 10/11/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          f) Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, Ova Mevkiinde, 1163 ada, 1-2 ve 1164 ada, 1-2-3 numaralı imar parsellerinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik mülga Muğla Belediyesi Meclisi’nin 03.10.2005/163 sayılı kararı ile onaylanan Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm İlave ve Revizyon İmar Planının N20-C-3-D-3-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.10.2016 tarihli raporunda;

          26/10/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/10/2016 tarih ve 36521862-310.99-5815 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, Ova Mevkiinde, 1163 ada, 1-2 ve 1164 ada, 1-2-3 numaralı imar parsellerinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazların yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik mülga Muğla Belediyesi Meclisi’nin 03.10.2005/163 sayılı kararı ile onaylanan Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm İlave ve Revizyon İmar Planının N20-C-3-D-3-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/10/2016 tarih ve 36521862-310.99-5815 sayılı yazısında;