Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :43                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON RAPORLARI

       f) İLİMİZ, MENTEŞE İLÇESİ EMİRBEYAZİT MAHALLESİ, MARMARİS YOLU MEVKİİNDE, TAPUNUN 383 ADA, 237 PARSEL NUMARALI, “KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI” OLARAK PLANLI OLAN TAŞINMAZA İLİŞKİN “TURİZM ALANI” AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

      İmar ve Bayındırlık Komisyonun 30/01/2015 tarih ve bila sayılı raporu;

            İlgi:30/01/2015 tarihinde saat 11.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2015 tarih ve 36521862-310.01.04.01-45 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.01.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" İlimiz, Menteşe İlçesi Emirbeyazit Mahallesi, Marmaris yolu Mevkiinde, tapunun 383 ada, 237 parsel numaralı, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olan taşınmaza ilişkin “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği" konusu görüşüldü. 

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında; 

“Başkanlığımız evrağına24.09.2014 tarih, 18580 sayı ve 24.11.2014 tarih, 30328 sayı  ile kayıtlı Ermaş Mad. Tur. San.ve  Tic. A.Ş.  dilekçeleri ile İlimiz Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi, Marmaris yolu Mevkiinde, tapunun383 ada, 237 parselde kayıtlı 6060,35 m2 yüzölçümlü, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı olan taşınmaza ilişkin “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile arazi kullanım kararında değişiklik ve yapı yoğunluğunda artış talep edilmektedir.

           Söz konusu işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; bahse konu alan 1/100 000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planında yaklaşık olarak “Kentsel Gelişme Alanı kullanımında kalmaktadır. Bu doğrultuda plan notlarının 7.18 maddesi “Kentsel yerleşme alanlarında, konut alanları ile kentin ve kentlinin ihtiyacına yönelik eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, açık ve kapalı spor alanları, yeşil alanlar, kamu kurum alanları, trafo vb. sosyal ve teknik alt yapı alanları ile ticaret alanları, küçük sanayi sitesi alanları, turistik tesis alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları vb. çalışma alanları yer alabilir.” plan hükmüne göre imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

            Plan değişikliği talep edilen taşınmaz Mülga Muğla Belediye Meclisi’nin 20.02.2004 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylı olan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Muğla İli Nazım İmar Planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı”nda kalmaktadır ve taşınmaz üzerinde30.12.1996 tarihli yapı ruhsatı olan1 bodrum kat ve zemin+2 kattan oluşan bir yapının bulunduğu tespit edilmiştir.

            02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16/22 maddesine göre; “Konut dışı kentsel çalışma alanı: içerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği kentsel çalışma alanlarıdır.” tanımı yer almaktadır. Yine aynı yönetmeliğin 14-3/d maddesinde “Konaklama (Turizm) tesisleri; konaklama amacıyla kullanılan, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, apart otel ve hostel gibi turizm tesisleridir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

            Menteşe İlçesinde mevcut Turizm Tesislerinin yetersiz kaldığı düşüncesiyle bölgedeki konaklama ihtiyacını karşılayacak “Turistik Tesis” yapılmak istenmesi üzerine Turizm Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği yapıldığı plan açıklama raporundabelirtilmiştir. Yapılması planlanan Turistik Tesisin mevcut planda verilen yapılaşmakoşuluna göreyapılmasının mümkün olmadığından dolayı söz konusu plan değişikliğinde fonksiyon değişikliğinin yanı sıra yapı yoğunluğunda artışa gidildiği plan açıklama raporunda yer almaktadır.

            Bilgi amaçlı olarak dosyasında yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelendiğinde; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre söz konusu taşınmazın yapı yoğunluğu E:0.60, bina yüksekliği  (Yençok) 10.50 m iken plan değişikliği talebi ile E:2.00, bina yüksekliği  (Yençok) 7 kat olacak şekilde yapı yoğunluğu artışına gidilerek, mevcut plan kararı “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olan söz konusu parselin “Turizm Alanı” kullanımına dönüştürüldüğü anlaşılmıştır.

        Söz konusu plan değişikliğinde talep edilen yapı yoğunluğu artışına istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 14.11.2014 tarihinde onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarına esas jeolojik-jeotekniketüd raporu bulunmaktadır. Rapora göre taşınmaz Önlemli Alanlar-5.1 (Ö.A-5.1) Mühendislik problemleri açısından önlemli alanlar kapsamında kalmaktadır.                

         Bu alanlarda;

  • İnceleme alanında, yapılması planlanan binanın niteliğine göre zemin etüt raporunda gerekli detay çalışmaların yapılması,
  • Yapılacak olan bina temelinin, ortalama 4,00-9,00 metre derinlikteki, sıkı çakıl-kaya birime kadar kazıklar vasıtasıyla indirilmesi,
  • Yapı temelinin yüzey sularından veya inceleme alanının batı cephesinde bulunan eğimli tepelerden akışa geçecek yüzey sularından etkilenmemesi için drenaj ağı kurulması,
  • Proje sahasında yapılacak zemin etütlerinde, temel hafriyatlarında oluşacak şevler ile ilgili gerekli stabilite analizleri yapılarak riskli durumlarda gerekli önlemlerin alınması,
  • Yüzeysel veya dinamik kompaksiyon gibi önlemlerden biri veya birkaçının uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Mevzuat kapsamında yapılan incelemeler doğrultusunda sonuç olarak;

  • Bahse konu alana ilişkin parsel maliklerince talep edilen “Turizm Alanı” kullanımına yönelik plan değişikliğine gidilmeksizin söz konusu parsele ait yürürlükteki “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” imar planı kararına göre Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında Konaklama (Turizm) tesisinin yapılabileceği,
  • Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre söz konusu taşınmazın yakın çevresindeki yapı yoğunluğu E:0.60, Yençok: 10.50 m iken plan değişikliği talebi ile E:2.00, Yençok:7 kat yapı yoğunluğu artışında bulunulmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Doğal sit alanınınyer alması ve korunan alana cephe veriyor olması nedeniyle kat yüksekliğini arttırıcı kararların o bölge için üst ölçekli plan olan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana kararlarına aykırı olacağı ve kent siluetine olumsuz etki yaratacağı kanaatine varılmıştır.” Denilmektedir. 

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan;“Emirbeyazit Mahallesi, Marmaris yolu Mevkiinde, tapunun 383 ada, 237 parselinde kayıtlı “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup,

·         Teklif edilen 7 kat ve İnşaat emsalinin 2.00’a çıkartılması teklifinin Uygun Olmadığına;

·         İnşaat Emsalinin E=0.60, Yençok= 10.50 m. Olarak aynen korunmasına ve kullanım kararının “Konaklama(Turizm)Tesisi (OTEL)

olarak düzeltilmesi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun7/b maddesi uyarınca Komisyonumuzca istemin Uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir. 

  Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

 İlimiz, Menteşe İlçesi Emirbeyazit Mahallesi, Marmaris yolu Mevkiinde, tapunun 383 ada, 237 parselinde kayıtlı “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Komisyon görüşü doğrultusunda, Komisyondan geldiği şekliyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun7/b maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.