Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 434

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

d) Milas ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda; 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Milas Belediye Meclisinin 23/10/2015 tarih ve 257, 258, 259, 260, 261, 262, 255 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.  

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye gider bütçesi kapsamında, analitik bütçe sınıflandırması sisteminin kurumsal sınıflandırmada kodlanan dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 93.000.000,00 lira ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 96.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- Alınan borçların anapara ödemesi, “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde”  toplam 3.000.000,00 lira olarak gösterilmiştir.

Madde  4- 2016 mali yılı gelir bütçesinde tahmin edilen gelirlere, gider bütçesinde yer alan ödenekler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki ödemeler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde  5- Gelir çeşitlerinin her birinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde  6- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen gelecek yıllara yaygın yüklemelere izin verilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun için tıklayınız.