Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 435

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

e) Menteşe ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Menteşe Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 167 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri ile Menteşe Belediye Meclisinin 03/11/2015tarih ve 165 karar nolu gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   

Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde  1: Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi toplam 66.500.000,00 lira ödenek verilmiştir.

Madde 2:Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 66.500.000,00 lira olarak tahmin edilmiştir.

Madde  3: 2016 yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasındaki denklik sağlanmıştır.

Madde  4: Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir bağlı ( C ) işaretli cetvelde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı olarak hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır.

Madde 5: Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yapı, tesisi ve büyük onarımlar dolayısıyla Üst Yönetici (Belediye Başkanı) hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komsiyon Raporu için tıklayınız.