Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 438

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

ğ) Yatağan ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda; 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Yatağan Belediye Meclisinin 20/10/2015 tarih ve 2015/124, 2015/123, 2015/122 2016 Mali Yılı Bütçesi ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde"  gösterildiği gibi toplam    26.000.000,00 lira ödenek verilmiştir.

Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B)    Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"  cetvelinde gösterildiği gibi toplam 26.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2016 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik   sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.