Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 439

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

h) Ortaca ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin             onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda;
Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ortaca Belediye Meclisinin 21/10/2015 tarih ve 42, 43, 44, 45, 46 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   

Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

Ortaca Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi incelendiğinde 09 Yedek Ödenek tertibinde,

"Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.Maddesi gereğince 09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla (Ek ibare:RG-11/9/2011-28051) en az % 5 ödenek konulur." denildiğinden Ortaca Belediye Meclisince 2.850.000,00 TL olarak tahmin edilen Yedek Ödenek kalemindeki ödenek tutarı 2.800.000,00 TL olarak değiştirilmesi ve "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19.Maddesi gereğince Bütçe denkliğinin sağlanmasında bütçe gelirleri esas alınır. Gelirlerin giderleri karşılamaması halinde aradaki fark, ilk olarak gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapılması ya da yeni gelir kaynakları bulunması suretiyle giderilmeye çalışılır. Buna rağmen denklik sağlanamamış ise, borçlanma yoluna gidilerek veya varsa önceki yıldan nakit devri yoluyla bütçe denkliği sağlanır." denildiğinden Bütçe Denkliğinin sağlanabilmesi için Yedek Ödenek Kaleminden eksiltilen 50.000,00 TL'lik ödeneğin 46.48.13.32.01.1.2.00.5.03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları Kalemine aktarılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yapılan bu değişiklikler ile Ortaca Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi aşağıda belirtildiği gibi şekillenmiştir.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1 - Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 28.500.000,00 lira ödenek verilmiştir.

Madde 2 - Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi 28.000.000,00 lira olarak tahmin edilmiş, aradaki fark 500.000,00 lira Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasında iç borçlanma tahmini ile denklenmiştir.

Madde 3 - 2016 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4 - Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5 - (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.