Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :44                           

Karar Tarihi  :14/01/2016             

KONUSU:

Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında tescilli yapılar olarak gösterilen; İlimiz, Menteşe ilçesi, Camikebir mahallesi 74.64 m² yüzölçümlü 70 ada 13 numaralı ve 86.25 m² yüzölçümlü 70 ada 14 numaralı parsellerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 99506623-301.01/82 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.