Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 441

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

i) Köyceğiz ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda; 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Köyceğiz Belediye Meclisinin 06/10/2015 tarih ve 56,57, 60, 61, 62 nolu 2016 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçeleri ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir

Köyceğiz Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi incelendiğinde 09 Yedek Ödenek tertibinde, "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38.Maddesi gereğince 09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla (Ek ibare:RG-11/9/2011-28051) en az % 5 ödenek konulur." denildiğinden Köyceğiz Belediye Meclisince 4.500.002,00 TL olarak tahmin edilen Yedek Ödenek kalemindeki ödenek tutarı 4.500.000,00 TL olarak değiştirilmesi ve Yedek Ödenek bütçe tertibinden düşülen 2 TL'nin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19.Maddesi gereğince Bütçe denkliğinin sağlanabilmesi için 46.48.10.32.01.01.01.00.5.04.2.9.01 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri kalemine eklenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Yapılan bu değişiklikler ile Köyceğiz Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesi aşağıda belirtildiği gibi şekillenmiştir.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde"  gösterildiği gibi toplam         45.000.000.00  lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B)    Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması"  cetvelinde gösterildiği gibi toplam 45.000.000.00 lira olarak tahmin edilmiştir.  

Madde 3- 2016 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik   sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. 

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince    memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.