Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 44                                  

Karar Tarihi : 08/02/2018                   

KONUSU:

      6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca devri yapılan, mülkiyet bilgileri ekli listede belirtilen taşınmazların Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Ula Belediye Başkanlığı arasında Medeni Kanunun 698 ve 699. maddeleri gereğince düzeltilerek tashihen devredilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75/d maddeleri uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.

     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2018 tarih ve 99506623-301.01-E.482 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;