Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 442                           

Karar Tarihi  : 10/11/2016                

KONUSU:

         1/1000 Uygulama İmar Planında "Otopark" olarak planlanan alanda kalan; İlimiz, Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada 45 ve 79 parsel numaralı taşınmazların 5216 sayılı Kanunun 7/l maddesinde belirtilen görev tanımlamasına uygun olarak 5393 sayılı Kanunun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.   

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/11/2016 tarihli ve 99506623-301.01/2900 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;