Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 442

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda;  

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Ula Belediye Meclisinin 04/11/2015 tarih ve 52 nolu 2016 mali yılı bütçesi ve Gelir Tarifelerine ilişkin 12/04/2014 ve 22 nolu, 07/05/2014 tarih ve 29 nolu,07/01/2015 tarih ve 4 nolu, 05/12/2014 tarih ve 64 nolu, 03/09/2014 tarih ve 43 nolu kararları komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1: 2016 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde ( A ) gösterildiği gibi 11.000.000,00 lira dır.

Madde 2: 2016 yılı gelir tahmini gelirlerin ekonomik  sınıflandırması ( B ) cetvelinde gösterildiği üzere 11.000.000,00 lira dır.

Madde 3: 2016 yılı gider tahmininde yer alan ödeneklere, gelir tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın sınıflandırma tablosundaki 0 net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. 

Madde 4: Gelirlerin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir.

Madde 5: ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen  yatırım projeleri için Başkanlık Makamı birden çok sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince üzerine resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri bağlı ( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden hesaplanır.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.