Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 443

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda; 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı.Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Datça Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 82, 87 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   

Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam

22.000.000,00 lira liralık verilmiştir. 

Madde 2- Belediye idare birimleri için “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 22.000.000,00 lira tahmin edilmiştir.

Madde 3- 2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gider bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansman ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık göstermek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasa dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. 

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve nitelik gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 

Madde 6- 6245 sayılı harcırah kanunun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve  yurt dışı gezisi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri (H) cetvelinde gösterilen miktar  üzerinden ödenecektir.


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları için tıklayınız.