Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 444                 

Karar Tarihi   : 10/11/2016     

KONUSU:

         22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği boş bulunan ve ekte sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdasının görüşülmesi.     

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07/11/2016 tarihli ve 13456491-907.02-4356 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;