Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 444

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/11/2015 tarihli raporunda; 

 Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Kavaklıdere Belediye Meclisinin 21/10/2015 tarih ve 68,69 karar nolu 2016 mali yılına ait gelir ve gider bütçeleri ile gelir tarife cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.     Komisyonumuzun Bütçe ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1-Belediye Birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 11.205.566,00 lira ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin geliri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırma” cetvelinde gösterildiği gibi Toplam 11.205.566,00 lira olarak tahmin edilmiştir.

 Madde 3- 2016 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ve  borçlanmaya karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan yatırımlara ilişkin sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanunun 8 nci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi  Ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.Kararın devamı için tıklayınız.


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.