Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :45                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNUN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI BAŞLIKLI 7. MADDESİNİN (İ) BENDİ HÜKMÜ UYARINCA YAPILMASI PLANLANAN TRANSFER İSTASYONU YERİ İÇİN; YATAĞAN İLÇESİ DERE MAHALLESİ GÖLYERİ MEVKİİNDEKİ YAKLAŞIK 125.017,79 M2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ORMANLIK ALANIN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA TAHSİS EDİLMESİ      

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2015 tarih ve 33887833-301.01-194 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” şeklindedir.

            Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca yapılması planlanan transfer istasyonu yeri için; Yatağan İlçesi Dere Mahallesi Gölyeri Mevkiindeki yaklaşık 125.017,79 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi amacı ile; yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir. 

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

            Yatağan İlçesi Dere Mahallesi Gölyeri Mevkiindeki yaklaşık 125.017,79 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın, yapılması planlanan transfer istasyonu yeri için; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.