Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 454                             

Karar Tarihi   : 08/12/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          d) Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 68/3 pafta, 1095 ada, 87 numaralı parselde ve özel mülkiyette kayıtlı taşınmazın kısmen “Ticaret Alanı (T)”, kısmen de “Park Alanı”, “Trafo Alanı” ve “Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-C-03-D-3-B imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2016 tarihli raporunda;

          29/11/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2016 tarih ve 36521862-310.99-6265 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.11.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 68/3 pafta, 1095 ada, 87 numaralı parselde ve özel mülkiyette kayıtlı taşınmazın kısmen “Ticaret Alanı (T)”, kısmen de “Park Alanı”, “Trafo Alanı” ve “Otopark Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N20-C-03-D-3-B imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2016 tarih ve 36521862-310.99-6265 sayılı yazısında;