Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :46                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNUN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI BAŞLIKLI 7. MADDESİNİN (İ) BENDİ HÜKMÜ UYARINCA MARMARİS İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YAPILMASI PLANLANAN KATI ATIK BERTARAF TESİSİNE YAPILMASI PLANLANAN İLAVE TESİSLER (ÖN İŞLEM VE KOMPOST TESİSİ) YERİ İÇİN; MARMARİS İLÇESİ HİSARÖNÜ MEVKİİ YEŞİLBELDE-AKÇAALAN KÖYÜNDEKİ YAKLAŞIK 94.236,83 M2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ORMANLIK ALANIN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADINA TAHSİS EDİLMESİ   

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2015 tarih ve 33887833-301.01-195 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin (i) bendi “Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” şeklindedir.

            Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca Marmaris İlçesi sınırları içerisindeki yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine yapılması planlanan ilave tesisler (ön işlem ve kompost tesisi) yeri için; Marmaris İlçesi Hisarönü Mevkii Yeşilbelde-Akçaalan Köyündeki yaklaşık 94.236,83 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi amacı ile; yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir. 

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Marmaris İlçesi Hisarönü Mevkii Yeşilbelde-Akçaalan Köyündeki yaklaşık 94.236,83 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın, Marmaris İlçesi sınırları içerisindeki yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine yapılması planlanan ilave tesisler (ön işlem ve kompost tesisi) yeri için; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (i) bendi hükmü uyarınca Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.