Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 468

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

İlimiz, Menteşe ilçesi, Orta mahalle 62 ada 27 parselde kaynaklarda “Azize Meryem Kilisesi” olarak gösterilen kilisenin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15/a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2015 tarihli ve 99506623-301.01/2607 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı-Kudeb Şube Müdürlüğü tarafından 16/06/2015 tarih 2219 sayı ile ilimiz, Menteşe ilçesi, Orta mahalle 62 ada 27 parselde kaynaklarda “Azize Meryem Kilisesi” olarak gösterilen Kentsel Sit Alanında Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında I.bölgede yer alan İzmir II.nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 08/07/1998 tarih ve 7887 sayılı kararı ile tescilli kilisenin kültürel mirasın korunarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kamulaştırılarak restore edilmesinin düşünüldüğü belirtilmektedir. Kamulaştırma Konusu taşınmaz içerisindeki yapı İzmir II.nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 08/07/1998 tarih ve 7887 sayılı kararı ile “Azize Meryem Kilisesi” olarak tescillidir. 

Makamınızca uygun görülmesi halinde;

Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında I.bölgede yer alan İzmir II.nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 08/07/1998  tarih ve 7887 sayılı kararı ile tescilli kilisenin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 / a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması ile ilgili karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

İlimiz, Menteşe ilçesi, Orta mahalle 62 ada 27 parselde kaynaklarda “Azize Meryem Kilisesi” olarak gösterilen Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında I. bölgede yer alan İzmir II. nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 08/07/1998  tarih ve 7887 sayılı kararı ile tescilli kilisenin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 / a maddesinde belirtilen fonksiyonuna uygun olarak  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.