Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 469

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen fakat mülga Ören Belediyesince 2008 yılında Erkan AVCI’ya satıldığı, Tapu devir işleminin yapılmadığı  anlaşılan Milas İlçesi, Ören Mahallesi 246 ada 4 parsel numaralı ( Eski 2629 parsel) Arsa niteliğindeki 200,72 m² yüzölçümlü taşınmazın Erkan AVCI ’ya devredilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01-2615 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 20.03.2014 tarihli kararı ile mülga Ören Belediye Başkanlığına ait Milas İlçesi Ören Mahallesi, 246 ada, 4 parselde bulunan (Eski 2629 parsel), 200,72 m² yüzölçümlü,   Arsa niteliğindeki taşınmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiş, ilgili karar gereğince söz konusu taşınmaz Muğla Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği adına tescil edilmiştir.

Başkanlığımızca yapılan incelemede adı geçen taşınmazla ilgili olarak mülga Ören Belediye Meclisince 03.03.2008 tarih ve 20 sayılı satış kararı alındığı, 18.06.2008 tarih ve 115 sayılı Encümen Kararı ile KDV hariç ?19.500,00 bedelle Erkan AVCI’ya satıldığı ve 04.12.2015 tarih 90578 Kişi Nolu mülga Ören Belediyesi ödeme listesinde ihale bedelinin ödendiği, ancak Tapu devir işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın ihale yolu ile satın alan istekliye devredilmesi Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Milas İlçesi Ören Mahallesi 246 ada 4 parsel numaralı ( Eski 2629 parsel) Arsa niteliğindeki 200,72 m² yüzölçümlü taşınmazın Erkan AVCI ’ya devrine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca karar alınması için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilen fakat mülga Ören Belediyesince 2008 yılında Erkan AVCI’ya satıldığı ve ödendiği ancak Tapu devir işleminin yapılmadığı tespit edilen Milas İlçesi, Ören Mahallesi 246 ada 4 parsel numaralı (Eski 2629 parsel) Arsa niteliğindeki 200,72 m² yüzölçümlü taşınmazın xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Erkan AVCI ’ya devredilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi uyarınca OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.