Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 470

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi 133 ada 1 parsel numaralı 14.770,52 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki “ Depo Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01-2613 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlimiz Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi 133 ada 1 parsel numaralı 14.770,52 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin 04.12.2015 tarih ve 25/12506 sayılı yazısı ile adı geçen taşınmazın “Depo Alanı” olarak kullanılmak üzere tahsisi talep edilmiştir. Tahsis talebi Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; adı geçen taşınmazın “Depo Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesi 133 ada 1 parsel numaralı 14.770,52 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın “Depo Alanı” olarak kullanılmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.