Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 471                             

Karar Tarihi  : 08/12/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         ş) İlimiz, Milas İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Yokuşaltı Mevkii, 412 ada, 6 parselde “Katı Atık Tesisleri Alanı (Yem Hammadeleri ve Geri Dönüşüm Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2016 tarihli raporunda;

       29/11/2016 tarihinde saat 13:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-6385 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.11.2016  tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Gümüşlük Mahallesi, Yokuşaltı Mevkii, 412 ada, 6 parselde “Katı Atık Tesisleri Alanı (Yem Hammadeleri ve Geri Dönüşüm Tesisi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2016 tarih ve 53618066-310.01.04-6385 sayılı yazısında;