Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 475

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

55. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

d) Yatağan Belediyesi’nin 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/12/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 10/12/2015 tarihinde saat 15:30’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 10/12/2015 tarih ve 33887833-301.01-3124 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/12/2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Yatağan Belediyesi’nin 07/12/2015 tarih ve 3044 sayılı yazısı ile gönderdiği “2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi” konusu komisyonumuzca 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Meclise sunulduğu şekilde, aşağıda belirtildiği gibi kabulü oybirliği ile uygun bulunmuştur. Denilmektedir


Kararın devamı için tıklayınız.

Bütçe ve Komisyon Raporu için tıklayınız.