Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 484                                 

Karar Tarihi   : 08/12/2016                     

KONUSU:

       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

k) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde ekteki ödenek aktarma listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerinden Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı bütçesinin 46.48.01.32.06.1.0.00.5. 06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2016 tarihli raporunda;