Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 49                                                            

Karar Tarihi  : 13/02/2020                                       


KONUSU:

21. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesine istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesinde Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nün Trafik Etüdü Kurum Görüşü Bedeli Not: 2'de yazılı "Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ticari amaç içermeyen tekliflerden trafik etüt ücreti talep edilmez." ibaresinin "Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan/hazırlattırılan imar planlarının trafik etütlerinden trafik etüt ücreti talep edilmez." şeklinde değiştirilmesi hususunun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesine göre görüşülmesi

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2020 tarihli raporunda;