Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 506                                                      

Karar Tarihi  : 08/12/2016                                          

KONUSU:

       32. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

b) 2016/9-359 sayılı karar gereği çekici/kurtarıcılara düzenlenecek olan “Çalışma İzin Belgesi” ücretinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Daire Başkanlığımıza ait 2017 yılı Gelir Tarifesine ilave yapılması hususunun görüşülmesi.  

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.12.2016 tarihli raporunda;