Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 510              

Karar Tarihi  : 08/12/2016        

KONUSU:

      32. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      e) Dalaman Belediyesi’nin 2017 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.    

      Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.12.2016 tarihli raporunda;