Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 51                

Karar Tarihi  : 13/02/2020  


KONUSU:

21. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         ç) 2020 yılı Köyceğiz İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

                 Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.02.2020 tarihli raporunda;