Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :52                              

Karar Tarihi  :13/05/2014               


KONUSU

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmakta olan Mahalli İdareler Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesi Gereği çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin 2014 Yılı Ücret Tespitinin Yapılması

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi  Başkanlığı’nın 07/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 1. ve 2. fıkraları gereği sözleşmeli olarak istihdam edilecek personele ödenecek ücret, aynı kanunun 49. maddesinin 3. fıkrasında                 “ Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilerek her türlü ödemeler toplamının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir.” hükmü gereğince 2014 yılı içinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personellere özel sektördeki çalışma sürelerini, ilgili kurumlardan belgelendirmeleri koşulu ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmakta olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesi 1 Sayılı Cetvelde gösterilen ücretler göz önüne alınarak unvanlarına göre hizmet yılı olarak 0-1 yıl arası 1. Derecenin 1. Kademesinin net ücret tutarı, 2-3 yıl arası 1. Derecenin 1. Kademesinin net ücret tutarının %10 artırılmış, 4-5 yıl arası 1. Derecenin 1. Kademesinin net ücret tutarının %15 artırılmış, 6 yıldan fazla hizmeti olanlar için de net ücret tavanından ücretlerin belirlenmesi ve  10 Ocak 2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2012/2665 Sayılı “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması ile ilgili Kararının 1. Maddesi'nin (1) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca ek ödeme oranlarının yine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün yayınlamış olduğu Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesinde 2 Sayılı Cetveldeki oranlar doğrultusunda tespitinin yapılmasına ve sözleşme yapmak üzere  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.