Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


Karar No       :54                               

Karar Tarihi  :11/02/2016                 

KONUSU:

Gündem

          05/02/2016 tarihinde duyurulan 22 maddelik gündeme birimlerden gelen 5 konunun ilave edilmesi ile;

          1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı meclis kararına ilişkin itirazların görüşülmesi. b) İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii, 3 Pafta 22nolu Kadastro parselinde 38.220,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı  teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. c) İlimiz Seydikemer İlçesi, Kınık Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 238 Ada, 3 nolu toplam 42.018,08 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi. ç) İlimiz, Ula İlçesi Köprübaşı, Demirtaş ve Alparslan mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara mahalle bazında krokide belirttiği şekli ile yeni isimler verilmesine yönelik Ula Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarihli ve 55 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi. d) Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz, Milas İlçesi, Küçükdibekdere mahallesi 219 parsel numaralı 340.08 m2 yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmaz içerisinde Berkan GİRGİN’e ait evin bulunması nedeni ile taşınmazın bedeli karşılığında Berkan GİRGİN’e satılması hususunun görüşülmesi. e) İlimiz Milas İlçesi Güllük Mahallesi, 106 ada 10 nolu toplam 35.899,04 m2 yüzölçümlü kadastro parseli üzerine “Toplu İşyeri (Paketli ve Ambalajlı Olarak İşaretlenmiş Maden Depolama Alanı) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. f) İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 383 ada 133 parselin bir kısmına ilişkin “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. g) İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 383 ada 133 parselin bir kısmına ilişkin “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. h) İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 552 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parseller “Belediye Hizmet Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. ı) İlimiz Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 552 ada 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 numaralı parsellerde hazırlanan “Belediye Hizmet Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı”, “Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. i) Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 2014/89 esas ve 2015/762 kararı doğrultusunda Muğla İli, Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesi, 135 ada 30 parseline yönelik Milas Belediye Meclisinin 08.01.2014 gün ve 23 sayılı kararının iptal edilerek mahkeme kararının uygun gördüğü 135 ada 30 parsel sayılı taşınmazda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu amaçlı 1/5000 nazım imar planı değişikliğine ait Milas Belediye Meclisi'nin 08.11.2013 tarih ve 408 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. j) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, 509 ada, 20 parselde (eski 2205 parsel) kayıtlı, 153.331,74m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda “Trafo Alanı” ayrılmasına yönelik 18K-2C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. k) İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, N18-C-23B-2B pafta, 2557 parselde Bodrum Belediyesi adına kayıtlı, 3.412,77m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda fonksiyon tanımının “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak değiştirilmesine yönelik N18-C-18-C imar paftasında hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. l) İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, N18-C-23B-2B pafta, 2557 parselde Bodrum Belediyesi adına kayıtlı, 3.412,77m2 yüzölçümüne sahip taşınmazda fonksiyon tanımının “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak değiştirilmesine yönelik N18-C-18-C-3-C imar paftasında hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. m) İlimiz bütününde kurulması planlanan Hidroelektrik Santrallerine (HES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. n) İlimiz bütününde kurulması planlanan Rüzgâr Enerji Santrallerine (RES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. o) İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi. ö) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.11.2015 tarih ve 385 sayılı Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96 ve 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olmadığı ve imar planının mevcut haliyle korunmasına ilişkin kararına yapılan itirazın görüşülmesi. p) Ula İlçesi, Alparslan Mahallesi, 37 pafta 35 ada 43 ve 47 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. r) Marmaris İlçesi, Beldibi Mahallesi, Taşan Mevkiinde tapunun 8 pafta, 1027, 1028, 1029 parsellerde hazırlanan “Küçük Sanayi Sitesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin görüşülmesi. 2- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi a) Kavaklıdere Belediyesi’nin 21/12/2015 tarih ve 1656 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilen 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’ nin 27/10/2015 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. b) 2016 Mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanacak Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait ek Gelir Tarifesinin onaylanması hususunun görüşülmesi. c) 2016 Mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanacak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait değişiklik Gelir Tarifesinin onaylanması hususunun görüşülmesi. ç) 2016 mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına ait Gelir Tarifesindeki ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait Gelir Tarifesindeki değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi. d) Seydikemer Belediyesi’nin 12/01/2016 tarih ve 244 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilen 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 3- İtfaiye Dairesi Başkanlığının sorumluluk alanında meydana gelebilecek itfai olaylara daha etkin ve hızlı müdahale edilebilmesi için ekipman, personel ve malzeme taşımada kullanılmak üzere, 1 adet uzun şasi çift kabin kasalı kamyonet, iş yeri yangın önlem raporlarının müracaat sahiplerine daha çabuk verilebilmesi için ilçelere gelip gitmede kullanılmak üzere 1 adet kamyonet, İl genelinde meydana gelen itfai olaylar ve doğal afetlere müdahalede koordinasyonun olay yerinden yapılması gereken zamanlarda kullanılmak üzere 2 adet kamyonet olmak üzere toplam 4 adet kamyonetin (1 adet çift kabin kasalı kamyonet ve 3 adet kamyonet) Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi. 4- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev ve hizmet alanları ile ilgili işlerden; Tarımsal Yapı Şube Müdürlüğünün etüt, proje, kontrol, yapım ve bakım işlerinde kullanılmak üzere, 1 Adet Yeni Transit 350 L (155 PS - Klimalı) Çift Kabin Kamyonet ile Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğünün park, refüj, kavşak ve meydan yapım ve bakım çalışmalarında kullanılmak üzere, Wacker Neuson ET 20 Paletli Ekskavatörün Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi. 5- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğihazırlanmış ve 12/08/2014 tarihli ve 106 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak geçen süre içerisinde Daire Başkanlığı teşkilat yapısında yer alan İdari İşler Şube Müdürlüğü 10/12/2015 tarihli ve 450 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile kapatılmıştır. Kapatılan birimde yürütülen iş ve işlemler ile bu birimde görevli personellerin idaresi maksadıyla Daire Başkanlığı bünyesinde, doğrudan Daire Başkanına bağlı İdari İşler Şube Şef’liği kurulmuş ve buna bağlı olarak düzenlenen Ek “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı  ve  Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik” in onaylanması hususunun görüşülmesi. 6- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, Milas İlçesinde Tapu adresi Hayıtlı Mahallesi, Şeftali İrimi Mevkiinde bulunan 1026 ada, 4 parselin Maliki Hicran SARIMAN’ın 13/01/2016 tarihli dilekçesi ile yaptığı itirazın görüşülmesi. 7- Muğla İli, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Kapalıkaya tepe mevkiinde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 29/01/2016 Tarih ve 1201 sayılı olurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Sokak Hayvanları Bakım evi izni verilen orman sahasında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak olan Sokak Hayvanları Bakım evi yapımı işinin yıl içerisinde tamamlanamayacağından dolayı, Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden yıllara yaygın olarak yapılması için, 2016 yılı bütçesinde yer alan Hizmet Binaları kaleminde 3.500.000,00 TL, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2017 yılı bütçesine de aynı iş için, 3.500.000,00 TL’lik ödeneğin konulması hususunun görüşülmesi. 8- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca “Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğihazırlanmış ve 09/09/2014 tarihli ve 143 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, değişen şartlar gereği Daire Başkanlığı teşkilat yapısında yer alan İdari İşler Şube Müdürlüğü 10/12/2015 tarihli ve 450 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile kaldırılmıştır. Kapatılan söz konusu Şube Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemler ile bu birimde görevli personellerin idaresi maksadıyla Daire Başkanlığı bünyesinde, doğrudan Daire Başkanına bağlı "İdari İşler Şef’liği" kurulmuş ve buna bağlı olarak düzenlenen Ek “Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in onaylanması hususunun görüşülmesi. 9- İlimiz Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 667 Ada, 70 Parsel, A Blok Bodrum + Zemin Kat, 3 Bağımsız Bölüm numaralı Depolu İşyeri nitelikli taşınmazın; Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle bedelsiz olarak, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. 10- 1) Mülkiyeti tescilli olan taşınmazlardan; A - Fethiye Belediye Başkanlığı’na ait Fethiye İlçesi Günlükbaşı Mahallesi 1325 Ada 1 Parsel numaralı 21.202,00 m² Yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın 153/21202 ve 372/21202 olmak üzere toplam 525/21202 hissesinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, B - Fethiye Belediye Başkanlığına ait Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi 296 Ada 2 Parsel numaralı 998,63 m² Yüzölçümlü İki Katlı Kargir Bina ve Arsası nitelikli 6 ve 7 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, C - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 264 Ada 91 Parsel numaralı 596,51 m² Yüzölçümlü Betonarme Üç Katlı Bina ve Arsa nitelikli 5 Bağımsız Bölüm numaralı taşınmazın Fethiye Belediye Başkanlığı’na, 5393 sayılı Belediye Kanunu 75/d maddesi uyarınca bedelsiz devirlerinin yapılması; 2) Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Fethiye Belediye Başkanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında ½ hisse oranlarında devri yapılan taşınmazların, gerek İlçe Belediyesinin gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğundaki hizmetleri aksatmadan yerine getirebilmesi için Ek-1 Taksim Listesi’ne göre Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Belediyesi Tüzel Kişilikleri adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması; hususlarının görüşülmesi. 11- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/10/2015 tarih ve 368 sayılı kararının ekli listesinde; Gökben Mahallesi 116 ada 48 parsel numaralı taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına, İncirköy Mahallesi 163 ada 30 parsel ve 108 ada 162 parsel, Karaağaç Mahallesi 110 ada 17 parsel, Üzümlü Mahallesi 667 ada 20 parsel ve 699 ada 2 parsel numaralı taşınmazların Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği adına tescil edilmesine yönelik alınan kararın, Maliye Hazinesi olarak düzeltilmesi yönünde ek meclis kararı alınması ve 08/10/2015 tarih ve 368 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile birlikte uygulanması hususunun görüşülmesi. 12- Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi. 13-  Dalaman Belediyesi’nin 2016 mali yılında uygulanacak olan ek gelir tarife cetveli ile ilgili 04.01.2016 tarih ve 3 nolu Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi. 14- Fethiye Belediyesi’nin 2016 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına dair 01.02.2016 tarih ve 26 Sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereği onaylanması hususunun görüşülmesi. 15- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Şube Müdürlüklerinin yürütmekte olduğu hizmetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 adet binek aracın alınması hususunun görüşülmesi. 16-  Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, Palamutkışı Mevkii, N19d-a3-2a pafta 533 parsele ilişkin Akaryakıt+LPG ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi. 17- Yatağan İlçesi, Şeref Mahallesi, Eren Mevkii, 4 pafta 508 parsele ilişkin “Güneş Enerji Santrali (GES)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. 18- Milas İlçesi, Yaşyer Mahallesi, Taşharım Mevkii, 121 Ada, 23 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Değişikliğinin görüşülmesi. 19- İlimiz, Ula İlçesi, Ataköy Mahallesi 2579 Parsel numaralı 2.609,24 m² yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın; ‘Su Deposu ve Depo’ olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrinin yapılması hususunun görüşülmesi. 20- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında meydan, park ve otopark alanında kalan İlimiz, Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt mahallesi 581 ada; 185, 109, 12, 13 ve 61 numaralı parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. 21- Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen, eski ismi “Bayırköy Sulaması” olan sulama hizmetinin, çiftçilerimizin maddi anlamda mağdur olmamaları ve ucuz maliyete sahip cazibeli sulama imkânından yararlanmalarının temini için, DSİ. 21. Bölge Müdürlüğü ile İdaremiz arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde, sulama tesisindeki işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinin DSİ. 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmesi hususunun görüşülmesi. 22- Bodrum-Datça (Kormen) arası deniz yolu toplu ulaşım hizmetinin işletmeciliği Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ’a) 31/12/2015 tarihine kadar devredilmiştir. 01/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30.000,00 TL KDV dahil bedel karşılığında ( Her yılın Ocak ayı TÜFE artışı oranları dikkate alınarak arttırılması kaydıyla) 5216 sayılı Kanunun 26. Maddesi hükmü gereği 4 yıllık MUTTAŞ’a devredilmesi hususunun görüşülmesi. 23- İlimiz, Yatağan ilçesi, Madenler mahallesindeki  ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında boyalı olarak gösterilen Sanayi Kavşağından Toplu Konut Alanına kadar giden güzergah üzerinde kalan 12.00  ve 10.00 m.’lik İmar yolu üzerinde bulunan parsellerin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre plan sahası içerisinde kalanların 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre uygulamalarının yapılması, yol güzergahı üzerindeki diğer parsellerin ise 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususlarının görüşülmesi. 24- Muğla ili, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, Sarıotluk Mevkii sınırları dâhilinde bulunan Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi alanı içerisinde Muğla ili genelinde hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkların bertarafı amacıyla, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin kurulması, tesis inşaatının yapılması ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi için gerekli izinlerin alınarak faaliyete geçmesi amacıyla, Menteşe Düzenli Depolama Tesisi alanında uygun görülen alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiralanması hususunun görüşülmesi. 25- Seydikemer İlçesi, Yayla Ceylan Mahallesi, Karamarası Mevkii, 461 ada 17 parsele ilişkin “Küçük ölçekli Meyve Suyu ve Şarap Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi. 26- Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesi  N20b-02b-3b ve N20b-02b-3c pafta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. 27- Ekli uydu görüntüsü üzerinde gösterilen, İlimiz, Datça İlçesi, Yazı-Yaka mahalle bağlantı yolunun kadastral parseller üzerinden geçen kısımlarının; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi konularından oluşan 27 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.