Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :54                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

         MENTEŞE İLÇESİ AKÇAOVA MAHALLESİ 1318 PARSEL NUMARALI 809,00 M²  TARLA, MENTEŞE İLÇESİ AKÇAOVA MAHALLESİ 1320 PARSEL NUMARALI 663,00 M² TARLA VE MİLAS İLÇESİ KETENDERE MAHALLESİ 145 ADA 3 PARSEL NUMARALI 92,04 M² SU DEPOSU VASFINDAKİ TAŞINMAZLARIN 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 18/E VE 75/D MADDELERİ UYARINCA MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TASHİHEN DEVRİNİN YAPILMASI

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2015 tarih ve 47720051–301.01/140 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            6360 sayılı Kanun kapsamında Muğla Valiliğince oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu aynı kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenen hükümler doğrultusunda; İl Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile tüzel kişilikleri sona erecek olan İl Özel İdaresi, Belde Belediyeleri ve Köyler tarafından komisyona gönderilen personel, taşınır ve taşınmaz mallar, taşıt ve iş makinaları, hak alacak ve borçlar ile şirket hisselerine ait verileri incelemiş; kanunda öngörülen hükümler doğrultusunda ilgisine göre ilgili kurumlar arasında devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini gerçekleştirmiştir. Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarının alındığı tarihlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Tüzel Kişiliği oluşmadığından ilgili idarenin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların mülkiyeti/tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri yapılan taşınmazlardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin görev ve sorumluluk alanına giren taşınmazların 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 26. ve Geçici 1. maddelerinde yer alan hükümler gereğince ilgili kuruma devrinin yapılması gerekmektedir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi; 27/01/2015 tarih 212/662 sayılı yazısı ile üzerinde Su Deposu bulunan Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 1318 ile 1320 parsel numaralı Tarla vasfında taşınmazların ve 29/01/2015 tarih 228/765 sayılı yazısı ile Milas İlçesi Ketendere Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı Su Deposu vasfındaki taşınmazın devrini talep etmiştir. Talep Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmektedir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 1318 parsel numaralı 809,00 m²  tarla, Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 1320 parsel numaralı 663,00 m² tarla ve Milas İlçesi Ketendere Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı 92,04 m² Su Deposu vasfındaki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim.  Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 1318 parsel numaralı 809,00 m²  tarla, Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi 1320 parsel numaralı 663,00 m² tarla ve Milas İlçesi Ketendere Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı 92,04 m² Su Deposu vasfındaki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tashihen devrinin yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.