Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :56                 

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

6360 SAYILI KANUN GEREĞİ VALİLİĞİMİZCE OLUŞTURULAN DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU 20/03/2014 TARİHLİ KARARI İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVREDİLEN 7 ADET TAŞINMAZIN 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 18/E MADDESİ UYARINCA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE TEMLİK CETVELİNDE GÖSTERİLEN HAK SAHİPLERİ ADINA DEVİRLERİNİN YAPILMASI

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/02/2015 tarih ve 47720051–301.01/163 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

   6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 20/03/2014 tarihli kararı ile ekli listede yer alan 7 adet taşınmazı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devretmiş, ilgili karar gereğince de Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına taşınmazların tescili yapılmıştır.

Mülga Akçaova Köyü Muhtarlığının 20/03/2014 tarih 2014/20 sayılı yazısı ve mülga Muğla İl Özel İdaresi İmar ev Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20/03/2014 tarih 6510 sayılı yazıları ile 442 sayılı Köy Kanuna 7 Ek Madde Eklenmesi hakkındaki 3367 sayılı yasa gereğince İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Köyündeki ekli listedeki arsalar Köy gelişme Alanı olarak belirlenmiş ve yapılan Köy Yerleşim Planına göre İfraz edilen konut parsellerinin 3367 sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince Köy İhtiyar Heyetince Belirlenen Hak Sahiplarine yazımız ekinde sunulan 25/03/2014 tarihli Valilik Onaylı “3367 SAYILI YASA GEREĞİ TAŞINMAZ MALLARA AİT TEMLİK CETVELİ” kapsamında satılmasına karar verilmiş ve bedellerinin mülga Akçaova Köy Tüzel Kişiliği adına tahsil edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan satış işlemlerinin 6360 sayılı Yasann Geçici 1. Maddesi gereğince İçişleri Bakanlığının 28/03/2014 tarih bila sayılı onayı ile devrine izin verilmiştir. Ekli listede yer alan 7 adet taşınmazın Tapu Müdürlüğünde Temlik Cetvelinde gösterilen hak sahipleri adına devirlerinin yapılması Daire Başkanlığımızca  uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; ekli listede yer alan 7 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca hak sahiplerine devirlerinin yapılmasına yönelik karar alınması için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekted       

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;  

Aşağıdaki  listede yer alan 7 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca Tapu Müdürlüğü’nde Temlik Cetvelinde gösterilen hak sahipleri adına devirlerinin yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

İLÇE

MAHALLESİ

MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²)

CİNSİ

HİSSESİ

MENTEŞE

AKÇAOVA

SOĞLA

36-1

1743

868,83

ARSA

TAM

MENTEŞE

AKÇAOVA

SOĞLA

36-1

1744

529,24

ARSA

TAM

MENTEŞE

AKÇAOVA

SOĞLA

36-1

1745

532,17

ARSA

TAM

MENTEŞE

AKÇAOVA

SOĞLA

36-1

1746

530,18

ARSA

TAM

MENTEŞE

AKÇAOVA

SOĞLA

36-1

1751

530,17

ARSA

TAM

MENTEŞE

AKÇAOVA

SOĞLA

36-1

1752

532,15

ARSA

TAM

MENTEŞE

AKÇAOVA

SOĞLA

36-1

1753

529,27

ARSA

TAM