Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :57                  

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZIN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN, KÖYCEĞİZ İLÇESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 213 ADA 126 PARSELDE BULUNAN 21.871,00 M² TARLA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜN HİZMETLERİNDE KULLANILMASI AMACI İLE MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 18/E VE 75/D MADDELERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLMESİ

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2015 tarih ve 47720051–301.01/164 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Köyceğiz İlçesi Ulucami Mahallesi 213 ada 126 parselde bulunan 21.871,00 m² Tarla niteliğindeki taşınmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin 02/02/2015 tarih 261/901 sayılı yazısı ile adı geçen taşınmazın ölçü krokisinde ‘A’ ile belirtilen 2.301,73 m² lik alanının Genel Müdürlük’ün hizmetlerinde kullanılmak üzere  tahsisi talep edilmiştir. Tahsis talebi Daire Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; adı geçen taşınmazın Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kullanılması amacı ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan, Köyceğiz İlçesi Ulucami Mahallesi 213 ada 126 parselde bulunan 21.871,00 m² Tarla niteliğindeki taşınmazın eki ölçü krokisinde ‘A’ ile belirtilen 2.301,73 m² lik alanının  Genel Müdürlüğün hizmetlerinde kullanılması amacı ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince; taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Kararın devamı için tıklayınız.