Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :58                                          

Karar Tarihi :10/02/2015                          

KONUSU:

AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİNDE BELEDİYELER İLE AB’Lİ TARAFLAR ARASINDA DİYALOĞUN VE İŞBİRLİĞİNİN TESİS EDİLMESİ, GÜÇLENDİRİLMESİ DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERMEK AMACIYLA KURULMUŞ VE KURULACAK OLAN DERNEKLERE 5253 SAYILI YASANIN 2. VE 3. MADDELERİ,  31.03.2005 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 25772 SAYILI YÖNETMELİĞİNİN 5. MADDESİNİN ( C ) FIKRASI GEREĞİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜYE OLMASI VE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. OSMAN GÜRÜN’ÜN BELEDİYEMİZİ TEMSİLEN YETKİLENDİRİLMESİ

            Özel Kalem Müdürlüğü’nün 06/02/2015 tarih ve 91388608-301.01-2015-21 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasında diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı Yasanın 2. ve 3. Maddeleri,  31.03.2005 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğinin 5. maddesinin ( c ) fıkrası gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üye olması ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ’nün Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi hususunda meclisce karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB’li taraflar arasında diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı Yasanın 2. ve 3. Maddeleri,  31.03.2005 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğinin 5. maddesinin ( c ) fıkrası gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üye olmasına ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ’nün Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.