Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :61                            

Karar Tarihi  :13/05/2014               

 KONUSU

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi Hükmü uyarınca Denizde Toplu Taşıma İşletmesinin MUTTAŞ’ a Devrinin Yapılması

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

  İlgi :    a)  6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile   Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun.

                              b)  5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu.

                              c)   25.11.2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik.

                              d)   Bodrum Feribot İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin 07/05/2014 tarihli dilekçesi.

            6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereğince Büyükşehir statüsü kazanan Muğla ili, 1124 km’lik sahil uzunluğu ve sahip olduğu doğal, kültürel zenginlikleri ile önemli bir konuma sahiptir. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak turizm amaçlı ziyaret ettiği Muğla ilçeleri arasındaki karayolu mesafelerinin uzun olması, karayolu toplu taşımacılığına alternatif olan Deniz yolu ile yolcu ve araba taşımacılığının önemini arttırmaktadır. 230 Km’lik Bodrum-Datça arasında yapılacak kara yolu ile ulaşım yorucu olmakla birlikte oldukça uzun bir zaman almaktadır. Bu nedenle, yarım adaya Bodrum’dan en kolay ve rahat ulaşım 18,5 Deniz mili mesafede bulunan Bodrum ile Datça (Körmen) arasında yapılacak yolcu ve araç taşıyabilen feribotlar ile sağlanabilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.”, (p) bendinde, “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek,”, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.” Hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanun kapsamında kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde yapılacak her bir toplu taşıma hizmeti aynı statüye tabidir.

          6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereğince Büyükşehir statüsü kazanan belediyemizin UKOME kurulum çalışmalarının tamamlanmamış olması, Muğla ili deniz toplu taşıma hatlarının henüz belirlenememiş olması ve bölgemizde turizm sezonunun açılmış olması nedeniyle Deniz Yolu ile yapılacak Bodrum-Datça (Körmen) toplu taşıma hizmetlerinin aciliyeti, kamu yararı gözetilerek aksatılmaması ve Deniz Yolu Toplu Taşıma Hizmetlerinin 5216 Sayılı kanunun 26 ncı maddesinde “…Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere,8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kontrol ve denetiminde olmak üzere ve Bodrum-Datça(Körmen) arasındaki deniz yolu toplu taşıma hizmetine ilişkin işletmeciliğinin Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün “Denizyolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğe İlişkin Uygulama Talimatı” ile tanımlanan şekilde olmak üzere kamu hizmetinin kamu yararına uygun şekilde yerine getirilmesi bakımından Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu MUTTAŞ’a 31.12.2014 tarihine kadar geçici olarak bir önceki yıl taşınan araç ve yolcu sayısı ile ücretleri dikkate alınarak tahmini cironun %1’i düzeyinde hesaplanan toplam 14.900 TL bedel ile devredilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.