Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :62                              

Karar Tarihi  :13/05/2014            

KONUSU

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi Hükmü uyarınca Katlı Otopark İşletmesinin MUTTAŞ’ a Devrinin Yapılması

               Kültür Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

              İlgi : a) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun.

                       b)  5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu.

              6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereğince Muğla İl Belediyesi Büyükşehir statüsü kazanmıştır.

              5216 Sayılı kanunun 26’ıncı maddesinde “…Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere,8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/10 ) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmünü amir bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyemizce işletilmekte olan Şeyh Mh. Koca Mustafa Efendi Sk. No:4/1 adresindeki katlı otoparkın 5 yıl süre ile 13/05/2019 tarihe kadar yıllık 36.000,00 TL bedelle Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu MUTTAŞ’a devredilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.