Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 63                              

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan; İlimiz, Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 991 Ada 2 Parsel numaralı taşınmaza ait ifraz beyannamesinde; Orman Tahdit Sınırları içerisinde kalan (A) ile gösterilen 1363.55 m² lik kısım ile Orman Tahdit Sınırları dışında kalan (B) ile gösterilen 942.08 m² lik kısmın iki parsel olarak tescil edilmesi, (A) ile gösterilen 1363.55 m² lik kısmın Orman Tahdit Sınırları içerisinde kalması nedeniyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Terkin ve değişiklik için başlıklı 1014 üncü maddesine istinaden 999 uncu maddesi kapsamında tapu sicilinden terkin edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca görüşülmesi.

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/02/2017 tarih ve 99506623-301.01/373  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;