Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 65                                   

Karar Tarihi   : 08/03/2018                     

KONUSU:

      Menteşe Vahşi Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyonu Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 3.872.424,00 TL (üçmilyonsekizyüzyetmişikibindörtyüzyirmidört) kredi kullanılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

         Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 22/02/2018 tarih ve 79556812-301.03-E.1035 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.