Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :66                             

Karar Tarihi :10/03/2015                

KONUSU:

          İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

          b) Muğla İli, Kötekli Mahallesi 15-N-1 Paftasında Yer Alan Dm11/9 Nolu Trafo Yerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında  

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/02/2015 tarihli komisyon raporunda;

          İlgi: 20/02/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-408 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.02.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Muğla İli, Kötekli Mahallesi 15-N-1 Paftasında Yer Alan Dm11/9 Nolu Trafo Yerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi a)29.12.2014 tarih 315 sayılı Menteşe Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

         b) 04.11.2014 tarih ve 106 sayılı Menteşe Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi(a) yazı ile İlimiz Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliğinin04.11.2014 tarih ve 106 sayılı Menteşe Belediye Meclis kararıyla kabul edildiği ve söz konusu UİP-6374/1 PİN nolu plan değişikliğine ait gerekli işlemlerin 5216 sayılı kanunun 7.maddesine göre tarafımızca yapılması talep edilmektedir.

İlçemiz Kötekli Mahallesi’nde 15-N-1 paftasında yer alan DM 11/9 nolu trafo yerine ait Menteşe Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 106 sayılı Kararı’nda;1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; Trafo yeri amaçlı imar planı değişikliğine konu olan alanın Kötekli-Yeniköy 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 1056, 362 ve 344 sayılı parselleri kapsayan Lise Alanının güneyinde,1136 no.’lu imar adasının kuzeyinde ve 15 metrelik taşıt yoluna cepheli “Park” alanının güneydoğu köşesinde yer aldığı belirtilmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde; “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlığı merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” İfadesine yer verilmiş olup; ancak trafo yerinin 15 metrelik yolun kesişme noktasında bulunmasından dolayı yatırımcı kuruluş tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. İmar Komisyonunca yapılan incelemede; 6374,1 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri ile Kötekli- Yeniköy 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğu ve söz konusu alan ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinin kabul edilmesine ve 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir. Dosyasında yapılan incelemede; bahse konu plan değişikliği ile Kötekli-Yeniköy 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda “Park Alanı” kullanımının içerisinde“45 m2”lik bir adet trafo alanının yer aldığı ve imar planına işlenmesi gerektiği görülmektedir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda Menteşe ilçesi, Kötekli Mahallesi trafo yeri plan değişikliğine yönelik Menteşe Belediye Meclisi’nin 04.11.2014 gün ve 106 sayılı kararı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede;

Kötekli-Yeniköy 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 1056, 362 ve 344 sayılı parselleri kapsayan Lise Alanının güneyindeki 136 nolu imar adasının kuzeyinde 15 metrelik taşıt yoluna cepheli “Park” alanının güneydoğu köşesinde yer alan “45 m2” alanındaki trafo alanının plan hükümleri olarak ise,

  1. Tesis edilecek trafo yerinde trafik güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
  1. Bu planda hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı hükümleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 2 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; plan hükümlerine;

-“Trafo yapısının etrafında(yol cepheleri dahil) 1.00 metre mesafede tel çit çekilecek olup, tel çit trafoya erişimi engelleyecek yükseklikte ve nitelikte olacaktır.” Şeklinde bir(1) adet plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 15-N-1 paftasında yer alan DM11/9 nolu trafo yerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

Denilmektedir.

            KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan;“Muğla İli, Kötekli Mahallesi 15-N-1 Paftasında Yer Alan Dm11/9 Nolu Trafo Yerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında" Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının plan hükümlerine eklenmesine yönelik önerisi olan hükmün;

 " Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölgenin mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur"

şeklinde yeniden düzenlenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Komisyonumuzca istemin Uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor, Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; imar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.