Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :67                             

Karar Tarihi :10/03/2015             

KONUSU:

          İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

          c) Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi 30k-Iva Ve 30k-Ivb Pafta Dm01/Tr02 Ve Dm01/Tr03 Nolu Trafo Yerlerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında                                                         

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/02/2015 tarihli raporunda;

          İlgi: 20/02/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-407 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.02.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi 30K-IVa Ve 30K-IVb Pafta DM01/TR02 Ve DM01/TR03 Nolu iki adet Trafo Yerlerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi  a) 16.12.2014 tarih 1002 sayılı Kavaklıdere Belediye Başkanlığı’nın yazısı.

         b) 05.12.2014 tarih ve 74 sayılı Kavaklıdere Belediye Başkanlığı Meclis Kararı.

İlgi(a) yazı ile İlimiz Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesinde 1/1000 ölçekli 30K-IVa ve 30K-IVb uygulama imar planlarında DM01/TR02 ve DM01/TR03 nolu olmak üzere 2 adet trafo bina yerlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 05.12.2014 tarih 74 nolu karar ile uygun görüldüğü ve plan değişikliğine ait gerekli işlemlerin 5216 sayılı kanun 7 (b) maddesine göre tarafımızca yapılması talep edilmektedir.

Kavaklıdere Belediye Meclis Kararı’nda; İlimiz Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi, DM01/TR03 nolu trafonun 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 30K-IVa paftasının 49400-49500 yatay koordinatları ile 50100-50200 dikey koordinatları arasındaki çocuk bahçesi olan kısımda, DM01/TR02 nolu trafonun 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 30K-IVb paftasının 49700-49800 yatay koordinatları ile 50200-50300 dikey koordinatları arasındaki garaj ve terminal alanında kaldığı görülmüştür.

İmar Komisyonunca yapılan incelemede; imar değişikliği yapılacak trafo yerlerinin mülga Kavaklıdere Menteşe Belediyesi’nin tüzel kişiliği kapatılmadan önce 05.10.2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile plan tadilatı onaylanmış olduğu ancak önceki belirlenen DM01/TR02 ve DM01/TR03 nolu trafo yerlerinin zemin durumlarının uygun olmaması nedeni ile, aynı alan içerisinde yeniden düzenlemelerin yapıldığı tespit edilmiştir.

            Garaj ve Terminal Alanı Belediyemiz mülkiyetinde yer aldığından ve Kavaklıdere Belediye Başkanlığı’nın 22.10.2014 tarih ve 782 sayılı yazısı ile bu alanın “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”na dönüştürülmesi talep edilmiş olup diğer daire başkanlıklarımızla birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. Bu nedenle trafo talebine ilişkin konunun bahse konu çalışma içerisinde çözümlenmesi uygun olacaktır.

Dosyasında yapılan incelemede; bahse konu çocuk bahçesi içerisinde yer alan mevcut trafo bina yerinin zemin durumunun uygun olmaması nedeniyle aynı alan içerisinde trafo bina yerinin değiştirildiği belirtilmiştir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 13. Maddesinde Çocuk Bahçesi; Çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar olup bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç gereçlerinden büfe, havuz, pergole ve genel heladan başka tesis yapılamaz tanımı yer alsa da Onaylı imar planının 30K-IVA paftasında 12 metrelik ulaşım aksından güneye ayrılan 10 metrelik taşıt yolunun doğusundaki çocuk bahçesinin kuzeydoğu köşesinde plan değişikliğine konu olan trafo alanının mevcutta da yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu trafo alanı; 6 metrelik yaya yoluna cepheli konumda güneye kaydırılarak, 13mt. X 5.4mt. ebatlarında 70 m2 ‘lik trafo bina yeri ayrıldığı belirlenmiştir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 23. Maddesinde “Nazım imar planında karar düzeyi ve içerikleri bakımından, uygulama imar planındaki detay kararlar alınmaması esas olup, uygulamaya dönük kararlar uygulama imar planlarında belirlenir.” ve aynı yönetmeliğin 24.maddesinde “Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” İfadesine yer verilmiştir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi trafo yeri plan değişikliğine yönelik Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 05.12.2014 gün ve 74 sayılı kararı ve ekleri üzerinde yapılan incelemede; çocuk bahçesinde yer alan trafo alanının yerinin değiştirilerek 30K-IVA paftasında 70m2 trafo alanı öngörüldüğü, plan hükümleri olarak ise,

1-Bu planda hükümlerinde açıklanmayan hususlarda; 1/1000 ölçekli Menteşe Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 1 adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; plan hükümlerine;

-“Trafo yapısının etrafında(yol cepheleri dahil) 1.00 metre mesafede tel çit çekilecek olup, tel çit trafoya erişimi engelleyecek yükseklikte ve nitelikte olacaktır.” Şeklinde bir(1) adet plan notu eklenmesi ve plan üzerinde de işlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Ayrıca Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 05.12.2014 tarih ve 74 sayılı kararında yer alan “Garaj ve Terminal Alanı”nda talep edilen trafo alanının bu haliyle onaylanmasının yukarıda yer alan açıklamalarımız nedeniyle uygun olmadığı, 4069 parselde yer alan belediyemiz mülkiyetinde bulunan “Garaj ve Terminal Alanı”na yönelik yapılacak yeni düzenlemede konunun çözümlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesi, 30K-IVa paftasında çocuk bahçesinde yer alan trafo alanına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

 Denilmektedir.

            KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan "Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi 30K-IVa Ve 30K-IVb Pafta DM01/TR02 Ve DM01/TR03 Nolu iki adet Trafo Yerlerine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında" ki tüm dosya komisyonumuzca ; Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden incelenmiş olup;

-4069 parselde yer alan Belediyemiz mülkiyetinde bulunan garaj ve terminal alanında önerilen Trafo alanına ilişkin ise; garaj ve terminal alanı parselinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca plan değişikliği çalışmaları sürdürüldüğünden , bu çalışmalar içerisinde değerlendirilmesinin uygun olacağına,

- Kavaklıdere ilçesi Menteşe mahallesinde yer alan park alanı içerisindeki Trafo yeri ile ilgili olarak ise İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının plan hükümlerine eklenmesine yönelik önerisi olan“Trafo yapısının etrafında(yol cepheleri dahil) 1.00 metre mesafede tel çit çekilecek olup, tel çit trafoya erişimi engelleyecek yükseklikte ve nitelikte olacaktır.” şeklindeki hükmün;

 "Trafo binasının dış cephe ve çatı görünümü ilgili belediyesi tarafından belirlenecek olan bölgenin mimari karakterine uygun cephe özelliklerini taşıyacak nitelikte tesis edilecektir. Trafo binasının güvenlik tedbirlerinden yatırımcı kuruluş sorumludur"

şeklinde yeniden düzenlenerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Komisyonumuzca istemin Uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor, Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.