Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 67                               

Karar Tarihi   : 08/03/2018                 

KONUSU:

        6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Fethiye Belediye Başkanlığına devri yapılan veya komisyonca değerlendirilmeyen, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan mülkiyet bilgileri ekli listede belirtilen taşınmazların Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına Medeni Kanunun 698 ve 699. maddeleri gereğince düzeltilerek tashihen devredilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75/d maddeleri uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 22/02/2018 tarih ve 99506623-301.01-E.634 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;