Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 67                   

Karar Tarihi     : 12/03/2020     


KONUSU:

19. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

       a) 2020 yılı Dalaman İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi


                 Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.03.2020 tarihli raporunda;