Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :68                              

Karar Tarihi :10/03/2015                

KONUSU:

          İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

          ç) Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi N18-C-18-D Paftasında 154 Kv Bodrum Tm  Enerji İletim Hattı amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında 

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/02/2015 tarihli komisyon raporunda;

           İlgi:20/02/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2015 tarih ve 36521862-310.01.04-406 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.02.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi N18-C-18-D Paftasında 154 Kv Bodrum Tm  Enerji İletim Hattı amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi:    a)T.E.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü 21 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 24.11.2014 tarih, 3639 sayılı yazısı

            b) T.E.İ.A.Ş. Genel Müdürlüğü 21 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 12.01.2015 tarih, 3086 sayılı yazısı

İlgi(a) ve (b) yazılar ile İlimiz Bodrum İlçesi, 15 kV Bodrum TM İrtibat E.İ. Hattının, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili plan değişikliği sonucunda, enerji iletim hattının kamulaştırma planının; imar planlarına işlenmesi ve işlenmesine müteakip ise, enerji iletim hattının altında kalan alanlardaki yapılaşma çalışmalarında 30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”ne uyulacaktır ibaresinin ve planlarda Enerji Nakil Hattının güzergâhının geçtiği alanlardaki yapılaşmalarda ruhsat aşamasında TEİAŞ görüşünün alınması gerektiği hususunun plan notlarında yer alması ve uygulamanın belirtilen hususlar çerçevesinde sonuçlandırılarak; Başkanlığımızca ıslak imzalı ve onaylı olan kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftalarından ve Belediye Meclis Kararından (Kesinleşme Kararından) 2 (iki) suret olarak TEİAŞ Grup Müdürlüğüne gönderilmesi talep edilmektedir.

Dosyasında yapılan incelemede; 17.08.2012 gün ve 59 sayılı mülga Ortakent Belediye Meclisi kararı ile onaylı Ortakent-Yahşi Revizyon ve İlave İmar Planları sınırları içinde kalan 154 KV Bodrum TM irtibat elektrik iletim hattı güzergâhının 1 ile 3 nolu direkleri arasının plan üzerine işlendiği, plana işlenen irtibat hattı ve koruma bandının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı üzerinde kaldığı ve kuzeydoğu yönünden gelerek Kentsel Teknik Altyapı Alanına (İndirici Merkez)ulaştığı görülmüştür. İrtibat hattının üzerinden geçtiği ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı içinde kalan özel mülkiyette kayıtlı, Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, 211 ada, 15 parselde teklif edilen plan değişikliği dosyasında çizilmiş olan irtifak hattına göre yaklaşık 2700 m2lik alanda işlem tesis edileceği tespit edilmiştir.

            Bahse konu plan değişikliğine ilişkin;

  1. Plan Ve Plan Notlarında Belirtilmeyen Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri İle Yürürlükte Bulunan Ortakent-Yahşi Belediyesi Uygulama İmar Planı Ve Plan Notları Geçerlidir.
  2. Enerji İletim Hattının Bulunduğu Alanlarda 30.11.2000 Tarih Ve 24246 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kuvvetli Akım Yönetmeliğine Uyulacaktır.
  3. Enerji İletim Hattının Geçtiği Alanlarda TEİAŞ’ın Görüşü Alınmadan Uygulama Yapılmaz.
  4. Uygulamada, Plan Kararları İle Kadastral Sınırlar Arasındaki Uyumsuzluklarda Kadastral İstikamet Esas Alınır.

şeklinde dört (4) adet plan hükmü getirildiği tespit edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde;Bodrum İlçesi, Ortakent-Yahşi Revizyon ve İlave İmar Planları kapsamında kalan alanda 154 KV Bodrum TM İrtibat Hattı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.” Denilmektedir.

            KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan "Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi N18-C-18-D Paftasında 154 Kv Bodrum Tm  Enerji İletim Hattı amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında" ki tüm dosya Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Komisyonumuzca istemin Uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor, Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; imar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.