Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :69                              

Karar Tarihi :10/03/2015              

KONUSU:

          İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

          d) Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 Ada, 7 Parsel 175 Sayılı Meclis Kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  İtirazı hakkında                                                                                            

           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/02/2015 tarihli komisyon raporunda;

          İlgi: 20/02/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2015 tarih ve 36521862-301.01-412 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.02.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen "Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 Ada, 7 Parsel 175 Sayılı Meclis Kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  İtirazı hakkında " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi: Taşınmaz Maliki Vekili Av. Sezgin BİÇER’in Başkanlığımız evrağına 22.12.2014 tarih,           36901 sayı ile giriş yapan dilekçesi.

            İlgi dilekçe ile Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarih ve 175 sayılı kararıyla onaylanan İlimiz Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi, 312 ada, 7 parselin Konut + Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin;

            Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin 2012/687 E. – 2014/253 K. Sayılı imar tadilatına ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin taraf olmadığını ve taraf olmadığı bir mahkeme kararının uygulamasının usulen mümkün olmadığı,

            Başkanlığımızın plan değişikliklerini uygularken daha önce alınan yapı inşaat ve kullanma ruhsatları ile bu ruhsatlara uygun olarak yapılan yapıları, bu yapıların hukuki durumunu, kazanılmış hak oluşturup oluşturmadığını, zira kazanılmış hak oluşturması durumunda idarece zararların giderilmesinin zorunlu olacağından kamu idaresinin zarar görmemesi için kazanılmış hakların korunması gerekip gerekmediğini kurulacak komisyonlar yoluyla böyle bir karar verilmeden önce incelenmesi gerektiği ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda kazanılmış haklara dokunulamayacağı ilkesinin dikkate alınmadığı,

            Karara esas teşkil eden, karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelik hükümlerinin uygulanamayacağı açık olduğundan, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan, yapının karayolu kenarında olmadığına dair resmi yazı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlileri’nin raporuyla oluşan taşınmazın karayoluna ve kavşağa komşu olmadığına dair Ortaca 2. Asliye Mahkemesi’nin 2014/77 D İş sayılı dosyasının bilirkişi tespit raporunun bulunduğu,

            1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin esasını teşkil eden Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin 2012/687 Esas – 2014/253 K. Sayılı kararının henüz kesinleşmediği ve acele verilmiş bir karar olduğu,

            Belirtilerek, imar ve belediyecilik, şehir ve bölge planlama esasları, özellikle büyükşehir belediyesi mevzuatına aykırı olduğu ifade edilerek itiraz edildiği anlaşılmıştır.

Anayasa’nın 138. Maddesinde ise; Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez, hükmü yer almaktadır.

Bilindiği üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi gereği, İdare, Danıştay, İdare Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemesinin kararlarını en geç otuz(30) gün içerisinde tesis etmekle yükümlüdür. Bu nedenle söz konusu 11.11.2014 tarih ve 176 sayılı Meclis Kararı’nın Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin 21.03.2014 tarihinde almış olduğu 2012/687 E. – 2014/253 K. mahkeme kararına istinaden alındığından itirazın yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarih ve 175 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraza ait Taşınmaz Maliki Vekili Av. Sezgin Biçer’in 22.12.2014 tarihli dilekçesi ile birlikte değerlendirilerek 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca Belediyemiz meclisince incelenerek bir karar alınması hususunda yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.”

Denilmektedir.

KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan "Muğla İli, Ortaca İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 312 Ada, 7 Parsel 175 Sayılı Meclis Kararına istinaden onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan  İtiraz hakkında" ki tüm dosya komisyonumuzca, Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden incelenmiş olup, mahkeme tarafından verilen kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından  30 gün içinde yerine getirilmesi gerektiği,mahkeme kararının üzerinden çok daha fazla süre geçtiği anlaşıldığından; konunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarih ve 175 sayılı kararına yapılan itirazın Uygun Olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

 Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı rapor, Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; imar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.