Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :71                              

Karar Tarihi :10/03/2015             

KONUSU:

          İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

          f) İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi Ormandan tahsisli alanda Sokak Hayvanları Bakım Evi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında         

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 20/02/2015 tarihli komisyon raporunda;

           İlgi: 20/02/2015 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2015 tarih ve 36521862-310.01-409 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.02.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi Ormandan tahsisli alanda Sokak Hayvanları Bakım Evi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında    " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında;

“İlgi: 30.09.2014 tarih ve 19826 sayılı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yazısı ve ekleri;

İlgi yazı ile İlimiz Menteşe İlçesi, Kapalıkaya Tepe Mevkiinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 14.11.2013 gün ve 890 sayılı olurları ile 24 ay ön izin tahsisli 37349,69 m2 yüzölçümlü alanda Sokak Hayvanları Bakım Evi amaçlı imar planlarının yapılması hususu bildirilmiştir.

 Söz konusu talebe konu alan 1/100 000 ölçekli Aydem Muğla Denizli Çevre Düzeni Planında Alanı kullanımında kalmakta olup plan hükümlerinin 7.44 hükmü doğrultusunda imar planı yapılmasına esas ilgili kurum ve kuruluşlara görüş sorulduğu;

AYDEM Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin 20.08.2014 tarih ve 15420 sayılı yazısı ile “ …Sokak Hayvanları Bakım Evi amaçlı imar planı çalışması yapılmasında Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 07.07.2014 tarih ve 1728 sayılı yazısı ile “ Alanda yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü veya Müdürlüğümüze bilgi verilmesi koşulu ile söz konusu taşınmazda “Sokak Hayvanları Bakım Evi” yapımına ilişkin 2863 sayılı yasa açısından Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün  bila tarih ve 4584 sayılı yazısı ile “  Söz konusu imar planı notlarına “ uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğinin EK-I VE EK-II  listeleri kapsamında olması durumunda “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz” ibaresi konulması ve planlama alanında yapılması düşünülen faaliyetler ile ilgili olarak çevre değerinin korunması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve meri mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir” denilmektedir.

İl Gıda Tarım ve K-Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 07.05.2014 tarih ve 4744 sayılı yazısı ile “  Sokak Hayvanları Bakım Evi yapımı için hazırlanacak imar planları ile ilgili ormanlık saha olan 37.349,69 m2 lik alan için kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.” denilmektedir  

İl Jandarma Komutanlığı’nın 31.03.2014 tarih ve 14133 sayılı yazısı ile “ komutanlığımızca yapılan incelemede bölgenin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri sınırları içerisinde olmadığı en yakın Askeri Güvenlik Bölgesi olan Muğla İl Jandarma Komutanlığına 10 km mesafede olduğu tespit edilmiştir” denilmektedir.

 Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 31.03.2014 tarih ve 1457 sayılı yazısı ile” söz konusu imar planı yapılacak alan Orman sınırları içerisinde kalması nedeniyle hazine adına değerlendirme yapabilecek bir husus bulunmadığı anlaşılmıştır” denilmektedir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 01.04..2014 tarih ve 333 sayılı yazısı ile “ söz konusu alanda Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılmasında 7269 sayılı yasa ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 26.03.2014 tarih ve 183157 sayılı yazısı ile “… herhangi bir proje sahasında kalmadığı taşkın probleminin olmadığı tespit edilmiştir 37349,69 m2 lik ormanlık sahada Sokak Hayvanları Bakım Evi  inşaası amaçlı imar planı çalışması Kurumumuzca herhangi bir sakınca teşkil etmemektedir.” denilmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 10.04.2014 tarih ve 63294 sayılı yazısı ile “ … yol güzergahımızın dışında bulunması, yolumuza cephe teşkil etmemesi ve yeni yol proje çalışmamızın da bulunmaması nedeniyle anılan sahal üzerinde  “Sokak Hayvanları Bakım Evi” yapılmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca yoktur.” denilmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 25.03.2014 tarih ve 1251663 sayılı yazısı ile “ imar planı hazırlanmasına ilişkin Müdürlüğümüzce her hangi bir sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.03.2013 tarih ve 1671 sayılı yazısı ile “ 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu gereğince herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir.

Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliği’nin 19.03.2014 tarih ve 1555 sayılı yazısı ile” sorumluluk alanı içerisinde bulunmadığından herhangi bir görüş bildirilmemiştir.” denilmektedir

Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 24.03.2014 tarih ve 2468 sayılı yazısı ile “ 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan ilgili mevzuata uyulması kaydıyla Kurumumuzca sakınca yoktur” denilmektedir.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 19.03.2014 tarih ve 576-585 sayılı ve 15.08.2014 tarih ve1977 sayılı yazıları ile “ … verilen ön iznin kesin izne dönüşmesi aşamasında Belediyenizce yapılacak imar planı çalışmalarında izin veriliş amacına ve izin sınırlarına uyulmak kaydıyla kurumumuzca bir sakınca bulunmadığı, yapılacak imar planında 130 kod nolu orman yolu güzergahının dikkate alınması ve 127 nolu  orman yolunun devamlı trafiğe açık tutulması ve bakımının yapılması şartıyla kullanılmasında İdaremizce sakınca yoktur.” denilmektedir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 18.03.2014 tarih ve 1518 sayılı yazısı ile “ kurumumuzca projenizin gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmamaktadır” denilmektedir.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ‘nün 17.03.2014 tarih ve 2486 sayılı yazısı ile “ kurumumuz açısından bir engel bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 75934 sayılı yazısı ile “ söz konusu yer ile ilgili Müdürlüğümüz tarafından planlanan yatırım programında herhangi bir planlama yapılmamaktadır” denilmektedir.

Meteoroloji Müdürlüğü’nün 14.03.2014 tarih ve 2333 sayılı yazısı ile “ Muğla Meteoroloji Müdürlüğü’ne ait veriler ekte gönderilmekte olup Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılması hakkında Kurumumuz açısından bir sakınca mevcut değildir” denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 12.01.2015 tarihinde onaylanan Jeolojik- Jeoteknik etüd raporuna göre inceleme alanı Önlemli Alanı (ÖA-2.2) olarak değerlendirilmiş olup kazı şevleri uygun projelendirilmiş kalıcı istinat yapıları ile korunması gerektiği, yüzey sularının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için drenaj önlemleri alınması gerektiği bildirilmiştir.

Teklif planda 6 adet plan hükmü getirilmiş olup;

 1- Planlama alanında Ormandan Tahsis koordinatları ile rapor ekinde verilen sayısal ortamda hazırlanmış olan değerler esas alınacak olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

2-15.08.2014 tarih ve 1669-1977 sayılı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden 130 kod nolu orman yolu güzergâhının dikkate alınması ve 127 nolu orman yolunun devamlı trafiğe açık tutulması ve bakımının yapılması gerekmektedir.

3- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 12.01.2015 tarihinde onaylanan Jeolojik- Jeoteknik etüd raporuna göre inceleme alanı Önlemli Alanı (ÖA-2.2) olarak değerlendirilmiş olup kazı şevleri uygun projelendirilmiş kalıcı istinat yapıları ile korunması gerektiği, yüzey sularının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için drenaj önlemleri alınması gerekmektedir.                                

4- Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 07.07.2014 tarih ve 1728 sayılı yazısı doğrultusunda alanda yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğü veya Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

5- Uygulama projelerinin yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğinin Ek-I Ve Ek- II listeleri kapsamında olması durumunda “ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teşvik, onay izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.

6- Bu planda açıklanmayan hususlarda 1/100000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”  şeklindedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21 maddesi 2 fıkrasında “ Nazım ve Uygulama imar planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak hazırlanabilir. Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.” denildiğinden 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/c maddesi uyarınca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Başkanlığımızca hazırlanmıştır.

            Makamınızca uygun görülmesi halinde Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakım Evi) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 7/c maddeleri uyarınca Belediyemiz meclisince incelenerek bir karar alınması hususunda yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza  arz ederim. Denilmektedir.

       KARAR: Yukarıda Özet metni çıkarılan " İlimiz Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesi Ormandan tahsisli alanda Sokak Hayvanları Bakım Evi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında "komisyonumuzca Şehircilik İlkeleri, planlama esasları ve uygulama teknikleri ile hukuka uygunluk yönünden incelenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından geldiği şekliyle  istemin Uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor,  Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; imar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.