Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 72                             

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

Büyükşehir Belediyemizin 10.03.2016 tarih ve 102 sayılı meclis kararı ile 07.04.2016 tarih ve 1386 sayılı encümen kararı doğrultusunda Uzlaşma Komisyonumuz ile taşınmaz malikleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda; trampaya (takasa) konu taşınmazlar için Kıymet Takdir Komisyonu  Kararında belirlenen  bedeller üzerinden; Belediyemizce kamulaştırma ve satın almaya konu taşınmazların kamulaştırma bedelinin yüzde yüzyirmisini aşmaması nedeniyle, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait bulunan İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi 1253 ada 2 parsel numaralı 481,67 m2’lik taşınmaz ile Akçaova Mahallesi 143 ada 3 parsel numaralı 600,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların; mülkiyetleri 1/3’er hisse oranlarına sahip Mustafa YOLDAÇ, Ömer NAZAR, Ayten NAZAR adlarına kayıtlı bulunan İlimiz, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi 341 ada 47 ve 73 parsel numaralı taşınmazların, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre takas (trampa) işleminin yapılması, kamulaştırma bedelinden arta kalan 18.532,00 TL’sinin  ilgililerine hisseleri oranında ödenmesi ile ilgili karar alınması hususunun görüşülmesi.  

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/02/2017 tarih ve 99506623-301.01/401  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.